🔴 ศศินทร์เปิดหลักสูตรปริญญาเอก Sasin DBA สร้างงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริง

2 มิถุนายน 2564 – Sasin School of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ Doctor of Business Administration (International Program) หลักสูตรปริญญาเอกแบบพาร์ตไทม์ เน้นผู้นํามากประสบการณ์ที่ต้องการต่อยอดความรู้ ไปสู่ การเป็น “real-world researcher” และ “reflexive practitioner”

จุดเด่นของหลักสูตร Sasin DBA :
• เป็นหลักสูตรแบบพาร์ตไทม์ เน้นการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ระหว่างการเรียนออนไลน์ และเวิร์คชอปการเรียนรู้แบบ Face to Face ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาเรียนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ในช่วง 2 ปีแรก จะเรียนท้ังหมด 6 วิชา มีเน้ือหาการเรียนอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา แต่ละวิชาจะมีภาคปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (interactive research workshops) ท่ีสถาบันฯ ศศินทร์ ในวันเสาร์- อาทิตย์ ส่วนในปีท่ี 3 จะเป็นการทํางานวิจัย นําเสนองานวิจัย และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
• เน้นโปรเจคท์ ‘Real-Word’ ใชก้ ารวิจัยที่อ้างอิงจากหลักฐานและข้อมูลจริง เพื่อนําไปสู่การแก้ไขโจทย์จริงท่ี สามารถนําไปใช้ได้ในธุรกิจ
• ขับเคลื่อน‘Transformation’ด้วยงานวิจัยด้วยกรอบงานวิจัยและทักษะท่ีจําเป็นในการทําวิจัยเพื่อเป็นผู้นํา ในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองค์กร
• บันไดสู่c-suiteหลักสูตรDBAเหมาะสําหรับผู้บริหารท้ังในภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ท่ีปรึกษา นักวิจัย รวมทั้งนักวิชาการที่มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 10 ปี และพร้อมก้าวสู่การ เป็นผู้นําในอีกระดับ


ศ.ดร. เอียน เฟนวิค (Professor Ian Fenwick, Ph.D.) ผู้อํานวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หรือท่ีเรียกว่า ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบไม่หยุดยั้ง หลักสูตร Sasin DBA จะช่วยให้ผู้นําองค์กร ธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความรู้ และทักษะท่ีจะหาสาเหตุ วิเคราะห์ และนําองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม”


ดร. เบนจามิน เอลล์เวย์ (Dr. Benjamin Ellway) Sasin DBA Lead กล่าวเสริมว่า “ผู้นําที่ดคี วรมีการทบทวน และต้ังคําถามกับความคิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์ท่ีตนเองมีอยู่ และมีความสามารถในการปรับตัวที่ดี รวมถึงการใช้ หลักจริยธรรมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หลักสูตรนี้จึงเป็นเครื่องมือสําคัญให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนา ศักยภาพของตนเอง ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะมาถึงในอนาคต”

ผู้ท่ีสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี https://bit.ly/347Inpi หรือ https://sasin.edu หรือ โทร. 085 123 6832 และสามารถสมัครเรียนพร้อมกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ท่ี https://apply.sasin.edu ตั้งแต่วนั นี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

เกี่ยวกับ Sasin School of Management
Sasin School of Management หรือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกําเนิดขึ้นในฐานะ สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจช้ันนําของโลกถึง 2 แห่งได้แก่ Kellogg School of Management และ The Wharton School นอกจากนี้ แล้ว ศศินทร์ยังเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) และ EQUIS (European Quality Improvement System)

 

📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *