SME ยุคใหม่กับการปรับตัวด้านดิจิทัล

ธุรกิจ SME ( Small and Medium Enterprises ) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แม้จะเป็นธุรกิจที่มีรายได้สินทรัพย์และพนักงานจำนวนไม่มาก ดำเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการรายย่อย แต่ก็ถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของไทย มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญ

        กิจการด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการทำเหมืองแร่ต่างๆที่เป็นธุรกิจขนาดย่อมไปจนถึงขนาดกลาง  หากจะอยู่รอดได้ในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทั้งศักยภาพของพนักงาน การบริหารงานองค์กรยุคใหม่ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

        นายพรสิทธิ์ ด่านวนิช กรรมการสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง เปิดเผยว่าผู้ประกอบการเหมืองแร่ในปัจจุบันต่างปรับตัวด้านดิจิทัล  เนื่องด้วยเห็นความสำคัญของดิจิทัลไลเซชั่น(Digitalization) หมายถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  

     จากการจัดสัมมนาระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านSMEเพื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค ทิศทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน หาลูกค้าใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน

    โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่ภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมมือกันในการพัฒนา เช่น

1.​ พัฒนาด้านนโยบายดิจิทัลในการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทีล ภาครัฐมีนโยบาย และ​มาตรการจูงใจให้ SME ปรับองค์กรปรับเปลี่ยนดิจิทัลในด้านต่างๆ SME มีต้นทุนการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลง เช่น โปรแกรม  ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ อบรมความรู้ ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป

2.​ สร้างระบบนิเวศและเข้าถึงระบบดิจิทัลในการทำงานภาครัฐและเอกชน ภาครัฐ​ ปรับเปลี่ยนการบริการเป็นดิจิทัลด้านบริการให้ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนด้านเทคโลโนโลยี ลงทุนขยายการลริการดิจิทัลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น อินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว การบริการ Cloud

3.​ พัฒนาการศึกษาและอบรมด้าน IT ภาครัฐร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ​ บริการดิจิทัลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Platform นำเสนอการอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัล ภาครัฐจัดอบรมสัมมนาความรู้ให้ผู้ประกอบการและพนักงาน

                        

4.สนับสนุนด้านการเงิน ภาครัฐขอความร่วมมือจากธนาคาร ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนสินเชื่ออัตราต่ำแก่ SME ลงทุนในด้านดิจิทัล และให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย ภาครัฐมีมาตรการจูงใจด้านภาษีการลงทุนด้านดิจิทัล

5.ภาครัฐให้ความสำคัญ นำนโยบายเทคโนโลยี IT ทันสมัย AI  (ปัญญาประดิษฐ์) IOT บล็อกเชน การวิจัยเทคโนโลยีภาครัฐ และบริษัทเทคโนโลยี IT จัดโครงการบ่มเพาะ เร่งรัดผู้ประกอบการและพนักงาน นำความรู้ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

6.ความร่วมมือบริษัทดิจิทัลภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ IT ภาครัฐ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สถาบันที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกัน มีโครงการพัฒนาระบบนิเวศร่วมกัน

        ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจดิจิทัลยังให้ความเห็นในด้านการปรับปรุงกฏหมาย เช่น ความปลอดภัยด้านส่วนบุคคล  และอื่นๆ อีกทั้งการติดตามประเมินผลโครงการและโปรมแกรมด้านดิจทัลของนโยบายภาครัฐเพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

……………………………………………..…….

www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *