🔴 ททท. จัดงานแถลงข่าวและเชิญชวน นักท่องเที่ยว เที่ยวงานที่ยิ่งใหญ่ ประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี งานประเพณีที่ชักพระทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว ประจําปี 2566

เมื่อถึงวันออกพรรษาของทุกปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีงานบุญที่สําคัญและยิ่งใหญ่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ทั้งชาว ไทยและชาวต่างชาติ คือ งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งได้ อนุรักษ์ สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี จนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของจังหวัด โดยมีที่มาตามเรื่องราวใน เทโวโรหณสูตร กล่าวไว้ว่า ประเพณีแห่พระหรือชักพระสืบเนื่องมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจําพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้นถึงวันออกพรรษา ณ สวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ครั้งถึงวันออกพรรษาจึงทรงเสด็จลงมาจากดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ งานเทศกาล ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จะมีกิจกรรมที่โดดเด่นอยู่ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม

 

#พุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน
ในคืนวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 (ปีเถาะ) อาคาร บ้านเรือนและร้านค้าจะจัดพุ่มผ้าป่าตกแต่งประดับประดาเป็นเรื่องราวพุทธชาดกเกี่ยวกับนรกสวรรค์ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ผ้า 1 ผืน สําหรับพระภิกษุ สําหรับพระภิกษุชักเป็นผ้าบังสุกุล ซึ่งต่างและโดดเด่นจากท้องถิ่นอื่น โดยพระสงฆ์จะทําการ ชักพุ่มเมืองซึ่งเป็นต้นโพธิ์ทองขนาดใหญ่ สวยงามอันเป็นสัญลักษณ์ของการจัดตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน

#ชักพระทางบก
หรือลากพระในวันออกพรรษา ในเช้าวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 มีการแห่เรือพนมพระทางบกที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันประดับตกแต่งด้วยความสวยงาม โดยมีเรือพนมพระ กว่า 100 ลํา เข้าร่วมงานขบวนแห่ พร้อมนางรําและนางลากสําหรับวัดที่อยู่ริมแม่น้ําจะชักพระทางน้ํา ล่องมาตามลํา น้ําตาปี เพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ําตาปีได้ร่วมชมความงดงามและทําบุญตามกําลังศรัทธา

#การแข่งขันเรือยาว
ในงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว สร้างสีสันบรรยากาศความสนุกสนานใน
ลําน้ําตาปี ซึ่งเป็นจุดกําเนิดเรือยาวที่มีชื่อเสียง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คือเรือเจ้าแม่ตาปี และเรือเจ้าแม่ธารทิพย์

ในปีนี้ งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 ตลอดระยะเวลาการจัดงานมกีิจกรรมในวันต่างๆดังนี้
– 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 : นิทรรศการงานประเพณีชักพระฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า
– 28 ตุลาคม 2566 : ประกวดพุ่มผ้าป่า ทั่วเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
– 29 ตุลาคม 2566 : การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี / พิธีฉลองถ้วย พระราชทานฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า
– 30 ตุลาคม 2566 : พิธีชักพุ่มเมือง บริเวณศาลหลักเมือง / ขบวนแห่เรือพนมพระ บริเวณหน้าศาลากลาง- สะพานนริศ การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราช บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี / พิธีเปิดงานชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า / พิธีสมโภชน์เรือพนมพระ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า / พิธีมอบ ถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันเรือยาวฯ บริเวณหน้าวัดกลางเก่า / การแสดงแสงสีเสียง (สํานักงาน วัฒนธรรม) บริเวณหน้าวัดกลางเก่า
– 31 ตุลาคม 2566 : การแสดงน้ําพุดนตรี บริเวณสะพานนริศ

ทท.ได้จัดแถลงข่าว ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัด ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่าง ของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยว ที่หลากหลาย สวยงาม และมีคุณค่าต่อการมาเยี่ยมชม นอกจากจะมีความโดดเด่นของ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์แห่งป่าฝนเขตร้อน ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว และ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสก เขื่อนรัชชประภา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ ที่สวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา และมีวิถีชีวิตชุมชนที่น่าศึกษาเรียนรู้หลากหลาย รูปแบบ เป็นต้น ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ สุราษฎร์ธานี ก็มีความพร้อมอย่างครบครัน


การจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจําปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพื่อเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมา ท่องเที่ยว สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม และได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน อีกทั้งยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่พื้นที่ด้วย ในนามตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานงานประเพณีซักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่ง เรือยาว ประจําปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางวลี มีชัยพัฒนกิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงในประเด็นความพร้อมและการ สนับสนุนงานชักพระ ฯ ว่า ในส่วนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนั้น ได้ให้ความสําคัญในการการรักษาความสงบ เรียบร้อยและจัดระเบียบ ในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย การควบคุมและจัดระบบแม่ค้าและแผงลอยในเขตเมือง และบริเวณสถานที่จัดงานบริเวณสะพานนริศ บริเวณริมเข่ือนแม่น้ําตาปี ดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดทั้งจัด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพิธีเปิดงาน รวมทั้งการอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้มาร่วมงาน อีกท้ังประกวดเรือพนมพระทาง บก (ขนาดใหญ่/ขนาดเล็ก) ประกวดพุ่มผ้าป่า การแข่งขันเรือยาว และการจัดกิจกรรมในปีนี้จะมีความยิ่งใหญ่ไม่ แพ้ปีที่ผ่านๆ มา กิจกรรมต่างๆ ยังคงยึดตามประเพณีดั้งเดิมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น การจัดขบวนแห่เรือพนมพระ ทางบก และ ทางน้ํา การแข่งขันเรือยาว ประเพณีทําพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน การจัดการแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าความ เป็นมาของประเพณรชัดพระ กิจกรรมวิ่งพรมน้ํามนต์

นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ รองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดูแลในเรื่องของเรือพระพนมพระกว่า 100 ลํา และการประกวดเรือพนมพระที่ ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจําทุกปี เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อีกหนึ่งกิจกรรมคือ กิจกรรมลานวัฒนธรรม บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ในระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2566 ก่อนพิธีเปิดและลากเรือพนมพระในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และ กิจกรรมการประกวดแข่งขันหนังตะลุงและมโนราห์ “งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566

จ่าเอกพิรพร อุลิตผล วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ เตรียมการในเรื่องของพิธีการ การแสดง นาฎศิลป์แขนงต่างๆ อาทิ การแสดงมโนราห์ การร่ายรําต่างๆ ที่สร้าง ความตระการตา เสริมให้งานประเพณีซักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวมีความน่าสนใจ

นางสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่า ประเพณี ซักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสืบทอดกันมาช้านาน การจัดงานประเพณีซักพระ- ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจําปี 2566 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมงานฯ มากขึ้น โดยเฉพาะในวันท่ี 30 ตุลาคม ๒๕๖๖ ชมขบวนแห่และไหว้พระกว่าร้อยวัดในวันเดียว ชมพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนับพันพุ่มหนึ่งเดียวใน ประเทศไทย อีกท้ังได้ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในระบบ Online และ Offine ประสานงาน และจัดงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยททท.สํานักงานสุ ราษฎร์ธานี ได้ประสานงานเชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ขายแพ็คเกจท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ต่าง ๆ นําคณะนักท่องเที่ยวมาร่วมงานประเพณีชักพระฯ เพื่อสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ทั้งนี้ได้มี นักท่องเที่ยวสนใจซื้อแพคเก็จจํานวนกว่า ๔๐๐ คน

ทั้งน้ีสมาคมฮากกา ทั่วประเทศ จัดประชุมใน พื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี และร่วมชมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ฯ คาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน มีเงินสะพัด มากกว่า 1 ล้าน 5 แสนบาทยิ่งไปกว่านั้น ททท. ได้มอบเงินสนับสนุนกว่า 1 ล้านบาท เพื่อสร้างน้ําพุดนตรี ซี่งช่วยสร้างสีสัน ความตื่นตาตื่น ใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศครึกครื้นให้กับงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวในครั้งนี้ ซึ่งการจัด แสดงน้ําพุดนตรี จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริเวณสะพานนริศ ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจําปี 2566 และท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีมีความพร้อม ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรีจิต

——————————————————————————————–

📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *