🔴 ไทยเบฟร่วมสืบสานวัฒนธรรมอาเซียน จัดกิจกรรม“River Festival 2019” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “เสียงสุข แห่งสายน้ำ”

 

ไทยเบฟ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ตอกย้ำปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำในงาน “River Festival 2019” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” พร้อมกัน 10 พื้นที่หลักริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 9-11 พ.ย นี้

 

 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เสียงสุขแห่งสายน้ำ” ที่กำหนัดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 โดยในปีนี้นับเป็นปีพิเศษที่ได้ผสานความร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ให้งาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) ที่ถือเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของหลายชาติในอาเซียน และนับเป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชนของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของประเทศไทยในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอื่น ๆ ของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมงานดังกล่าว ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร   
 
งาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” นับเป็นงานเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ดีงามและยั่งยืนที่สุด จัดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี และเป็นงานที่สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้กว่า 2 ล้านบาท และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 3 วันได้มากกว่า 200,000 คน ทั้งนี้จากผล Exit Interview เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย สามารถสร้างความประทับใจอย่างมากจากกิจกรรมที่วัดและมากกว่า 90% มีความเห็นว่าเป็นงานสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของประเทศไทยที่ผนึกกำลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และพันธมิตรริมน้ำเจ้าพระยาได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถพัฒนาในเชิงสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
 
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “งาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 นับเป็นอีกหนึ่งงานที่บอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก อีกทั้งยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึงวิถีชุมชนริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงาน “River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” จนได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดงานนี้ต่อเนื่องขึ้นเป็นประจำทุกปี และขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงาน รวมไปถึงคณะทำงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำให้เกิดงานดีๆ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลก”
 
นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของงาน “อย่างแรกต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ในครั้งนี้ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อร่วมกันบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป นับเป็นการสานต่อความสำเร็จที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว สำหรับการจัดงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัย และมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นจากการผสานความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน นำโดย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอีกหลายภาคส่วนที่มาร่วมกัน “บอกเล่าความเป็นไทย ไปทั่วโลก” เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ที่โอบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และประเพณีดีงามของไทยที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้ River Festival 2019 ได้ขยายพื้นที่จัดงานเป็น 10 พื้นที่หลัก ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ท่ามหาราช เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ท่าล้ง 1919 สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และ ‘วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร’ วัดที่มีประวัติชื่อเสียงมายาวนานหลายรัชสมัยนับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีท่าน้ำอยู่ในทำเลที่มองเห็นทิวทัศน์ทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นอารามหลวงที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และถือเป็น Land mark หลักริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ที่เข้ามาร่วมเป็นท่าน้ำที่ 10 ของการจัดงานครั้งนี้ 
 
“River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 5 วัด ในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ พร้อมเพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความสุขหลากแนวหลายยุคสมัยที่จะมาบรรเลงบทเพลงอันไพเราะจากการผสานความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สร้างความประทับใจให้กับนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในขณะล่องเรือดื่มด่ำกับบรรยากาศกลางโค้งน้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน พร้อมชื่นชมอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมผสมผสานกับเรื่องราวพหุวัฒนธรรมประจำถิ่นชุมชนริมน้ำ สุขใจไปกับกิจกรรมสรรค์สุข เสริมมงคล สนุกไปกับแสงสี อิ่มเอมกับมรดกศิลปวัฒนธรรมล้ำค่ำ ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 
 
งานนี้ นักท่องเที่ยวยังได้ร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา จัดเต็มพร้อมกันทั้ง 10 ท่าน้ำ ตลอด 3 วัน 3 คืน พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงคา/พิธีสวดกระทงเสริมมงคลชีวิต/ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท/สวดมนต์เจริญสมาธิ/สาธิตประดิษฐ์กระทงและการทำเครื่องแขวนเอกลักษณ์ไทย/ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดี ของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว โดยจากผลการสำรวจของปีที่ผ่านมาระยะเวลา 3 วันที่จัดงาน สามารถได้สร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 1.5 ล้านบาท นับเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และจากผลสำรวจของประชาชนที่เข้ามาร่วมงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 90 ลงความเห็นว่าเป็นงานสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอีกด้วย 
 
นอกจากนี้ เรายังคงสานต่อความสำเร็จโครงการ ‘คลีนคลอง’ และ โครงการ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ สำหรับ โครงการคลีนคลอง ปีนี้เราจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งได้มีการขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนและสร้างจิตสำนึกอย่างยั่งยืนโดยโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มจากไทยเบฟ และหน่วยงานอื่นๆที่อยากร่วมพัฒนา โดยเริ่มจากที่โรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนัก และให้เด็กๆ ร่วมกันคิดค้น พัฒนา และรักษาวัฒนธรรมดีงาม สภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวของชุมชนตนเอง ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีตัววัดผลที่ชัดเจนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จนเกิดเป็น ‘เยาวชนต้นแบบ’ ให้มาร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทงด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
โครงการ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และความพิเศษในปีนี้ยังคงเน้นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนเพื่อใช้ในการสื่อสาร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผ่านเยาวชนที่เป็นลูกหลานของชุมชนริมน้ำ ที่ถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรรมวิถีชีวิตแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความยั่งยืนอีกด้วย” 
 
มาร่วมสัมผัสมนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมดื่มด่ำไปกับ “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” ได้ในงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น.สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand 
📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *